Ana içeriğe atla

Antropoloji Bölümü

 

Antropoloji Bölümü, sosyokültürel antropoloji disiplinini ön plana çıkaran bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Sosyokültürel antropoloji eğitimi öğrencilere sosyal ve kültürel sistemleri anlamaları için bütüncül bir bakış açısı kazandırır. Bu bütüncül bakış açısı ile diğer kültürleri, günümüz dünyasındaki hiyerarşi ve eşitsizlikleri kavrama yetisi kazanmalarına yardımcı olur. Antropolog adayları eğitimleri süresince farklı kültür ve insanların inançlarını, pratiklerini, insan gruplarının kültürel ve sosyal organizasyonlarını çalışma konusunda uzmanlaşır. Ortak bir kültürel sistemi paylaşan insanların çevrelerindeki fiziki ve sosyal ortamı nasıl organize ettiklerini, biçimlendirdiklerini ve bu süreçten nasıl etkilendiklerini araştırır.

 

En genel ifadesi ile “insan bilimi” olarak tanımlanan antropoloji disiplinler arası bir yaklaşımla hareket eder, araştırmalarında nicel ve nitel metotları bir arada kullanır. İnsanları, kültürlerini, sosyal ilişkilerini ve çevreyi bütüncül ve kültürler arası bir perspektiften inceler. Antropologlar farklı kültürden insanların yaşamlarını detaylı bir şekilde araştırarak insan olmayı biricik kılan hususları belirginleştirirler. Sosyokültürel araştırmalardaki içkin hedef kendimizi ve diğer insanları daha iyi anlamaktır.

 

Antropoloji Bölümü yerel kimlikler ve kültürel pratikler ile daha geniş tarihî, politik, kültürel ve ekonomik gelişmeleri ilişkilendirmeyi, yerleşik kalıpların ötesinde insan ve kültür araştırmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. İnsana ait unsurları evrensel, yerel, maddi ve düşünsel tüm yönleriyle anlama çabasındaki bu çalışma disiplini diğer sosyal bilimler ile oldukça yakın temas noktalarına sahiptir.

 

Eğitim

 

Lisans Programı: Antropoloji lisans programı öncelikli olarak öğrencilerinin eleştirel düşünme yetilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu ana hedef çerçevesinde sunacağı eğitim programı öğrencilerin antropolojinin alt disiplinlerine dair gerekli bilgileri kazanmalarını, farklı disiplinlerin bilgi üretim süreçlerini kavramalarını sağlar. Program, kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalara yer verir. Lisans eğitimleri sürecinde öğrencilerin öncelikli olarak sosyokültürel antropolojinin temel kavram, yaklaşım ve tartışmalarını, antropolojik bir araştırma için bilgi toplama, yorumlama yöntemlerini ve sosyal bilimler metodolojisini öğrenmeleri amaçlanmakta, disiplindeki güncel çalışmaları takip etmeleri sağlanmaktadır.

 

Lisansüstü Programlar: Antropoloji lisansüstü programları disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemeyi ve öğrencilerine antropoloji sahasındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yakından takip edebilecek bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir. Lisansüstü programlarında öğrencilerin bizzat bölüm öğretim elemanları ile uygulamalı araştırmalar yapmaları, Üniversite bünyesindeki diğer bölümlerden seminer almaları, diğer bölümler ile yapılacak ortak araştırma ve projelerde yer almaları planlanmaktadır. Program mezunlarının ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları da bölümün hedefleri arasındadır.